Legislacja UE

Rozporządzenie ramowe dotyczące etykietowania energetycznego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 198, 28.7.2017, p. 1–23

Link do rozporządzenia

Urządzenia chłodnicze

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2019/1806

Link do rozporządzenia

Pralki i pralko-suszarki

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2019/1804

Link do rozporządzenia

Zmywarki

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2019/1807

Link do rozporządzenia

Telewizory i wyświetlacze elektroniczne

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2019/1796

Link do rozporządzenia

Źródła światła

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2019/1805

Link do rozporządzenia